Mer

GDPR varstvo podatkov

Caria Holidays LTD
1. Införande
1.1. Caria Holidays är ett reseföretag som använder personuppgifter i sin dagliga verksamhet för att tillhandahålla, arrangera, organisera och förmedla olika rese-och turisttjänster. I vår verksamhet följer vi den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), den estniska personuppgiftslagen (PDPA), vår egen Dataskyddsstrategi och andra etablerade dataskyddsregler. Detta Integritetsmeddelande riktar sig till den registrerade som anges i GDPR och i PDPA, dvs. till fysiska personer vars personuppgifter behandlas för tillhandahållande av tjänsten.

1.2. Vi antar att du (registrerade) är medveten om och bryr sig om behandlingen av dina personuppgifter och därför försäkrar vi dig härmed att Caria Holidays tar efterlevnaden av de regler som fastställts för behandling av dina uppgifter på största allvar. Sekretessmeddelandet beskriver de principer och praxis som används av Caria Holidays avseende hela kedjan av behandling av personuppgifter från insamling och användning till radering, och fokuserar därmed på skyddet av personuppgifter. Skyddet av personuppgifter är ett löpande ansvar och därför reviderar vi reglerna i sekretessmeddelandet från tid till annan, kontrollerar att de uppfyller de fastställda kraven och vid behov uppdaterar innehållet.

2. Dataskyddsombud (DPO)
2.1. Caria Holidays, juridisk adress 12, Savoy Parade, Southbury Rd, Enfield EN1 1RT har utsett en specialist för att säkerställa att kraven på dataskydd följs:
DPO finns på: 12, Savoy Parade, Southbury Rd, Enfield EN1 1RT
E-post: info@cariaholidays.co.uk

3. Uppgiftsinsamling
3.1. Caria Holidays samlar in personuppgifter främst från sina kunder. Dessa är i regel uppgifter som behövs för att tillhandahålla rese-och turisttjänster som kunden väljer och kan klargöras inom ramen för utförandet av en specifik Resetjänst och varierar beroende på transportmedel (t.ex. buss, tåg, flygplan, fartyg) samt destination (en inrikesresa, en resa inom EU: s territorium och motsvarande länder, en resa utanför EU). För att kunna resa krävs vanligtvis uppgifter som förnamn och efternamn, ett rese-/identitetsdokument med ett foto som gör det möjligt att identifiera personen, den personliga identifieringskoden (vid frånvaro, födelsedatum, kön och ålder) samt kontaktuppgifter som e-postadress, telefonnummer och adress på bosättningsorten. När du reser utanför EU kan förteckningen över uppgifter vara längre, beroende på lagar och krav i destinationslandet (t.ex. nationalitet, passuppgifter. visum, vaccination etc.). Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra avtalet mellan oss och tillhandahålla rese-och turisttjänster. Vi säljer inte dina personuppgifter till eller delar dem med tredje part, förutom de som vi behöver dela dem med i enlighet med lagen eller för att uppfylla det serviceavtal som ingåtts mellan dig och oss.

3.1.1. Behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande och förmedling av inkvarteringstjänster
Om du köper en logitjänst krävs dina uppgifter (namn, personlig identifieringskod och/eller kön, födelsedatum, kontaktuppgifter) för att uppfylla kraven på inkvarteringsanläggningar samt för tillhandahållande av tjänsten. Listan över personuppgifter kan variera beroende på krav som fastställts i olika länder. För detta ändamål är det nödvändigt att känna till uppgifterna om de personer som kommer att använda boendetjänsten samt den tid då boende behövs. I allmänhet är inkvarteringsanläggningar skyldiga att föra ett register över inrymda personer, som innehåller de uppgifter som krävs enligt lag, och vid behov lämna ut uppgifterna till brottsbekämpande organ.
Beroende på tjänstens innehåll kan vi behöva personuppgifter av olika slag på grund av boendetjänstens egenskaper. Det kan till exempel vara relaterat till behovet av vissa mobilitetshjälpmedel (rullstol, hiss etc.) tillgänglig för en person med begränsad rörlighet eller speciella kostuppgifter vid intolerans av vissa ämnen (i fall där mat har beställts utöver boende).
Om du köper boende-och sjukvårdsrehabiliteringstjänster behöver vi också särskilda personuppgifter relaterade till respektive medicinsk rehabilitering. På detta sätt lär vi oss om plats och tid för medicinsk rehabilitering samt innehållet i medicinsk rehabilitering i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla den specifika medicinska rehabiliteringstjänsten. I vilket fall som helst kan sådana uppgifter klassificeras som data av en särskild typ, som du tillhandahåller oss för att ta emot tjänsten.
Vid försäljning av inkvarteringstjänsten och relaterade tjänster, där det bästa priset har erbjudits av en grossist (inkl. aggregatorer och konsoliderare) överför vi dina uppgifter till grossisten av Tjänsterna (inkl. aggregatorer och konsoliderare) som i sin tur överför uppgifterna till den specifika leverantören av boendetjänsten eller de relaterade tjänsterna.
Vi kräver att såväl logitjänstleverantörerna som grossisterna (inkl. aggregat och konsoliderare) behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Varje part som är involverad i tillhandahållandet av boendetjänsten får endast använda personuppgifter för att fullgöra avtalet. Vid tillhandahållande av logitjänster är Caria Holidays inte ansvarig för behandlingen av de uppgifter som ges till boendet på plats.

3.1.2. Tillhandahållande och förmedling av persontransporter
För att kunna tillhandahålla passagerartjänster behöver vi från dig sådana personuppgifter som ditt namn, personlig identifieringskod, uppgifter om resedokumentet, e-postadress, telefonnummer samt servicerelaterade uppgifter. Vid tillhandahållande av persontransporter kan information om personuppgifter av en särskild typ lämnas ut (t.ex. behovet av rullstol vid begränsad rörlighet, uppgifter om barn och personer som följer med dem). Lagen ålägger tjänsteleverantören att vidarebefordra personuppgifter till brottsbekämpande organ.
Om du har köpt medlingstjänsten för persontransporter från oss överför vi vanligtvis de insamlade uppgifterna till leverantören av persontransporttjänsten eller till medlaren för leverantörer av persontransporter som i sin tur överför uppgifterna till leverantören av den specifika tjänsten.

Vid tillhandahållande av persontransporter ansvarar inte Caria Holidays för behandlingen av de uppgifter som ges direkt till transportören.
Vi kräver att våra tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Varje part som är involverad i tillhandahållandet av boendetjänsten får endast använda personuppgifter för att fullgöra avtalet.

3.1.3. Behandling av personuppgifter vid förmedling av paketresor
Om du köper en paketresa krävs dina uppgifter (namn, personlig identifieringskod och/eller kön, födelsedatum, kontaktuppgifter) för att uppfylla de krav som researrangören fastställt samt för tillhandahållande av tjänsten. Listan över personuppgifter kan variera beroende på krav som fastställts i olika länder. För detta ändamål är det nödvändigt att känna till uppgifterna om de personer som kommer att använda resetjänsten samt tidpunkten för resan.

Beroende på tjänstens innehåll kan vi behöva personuppgifter av olika slag på grund av egenskaperna hos persontransporttjänsten eller boendetjänsten. Det kan till exempel vara relaterat till behovet av vissa mobilitetshjälpmedel (rullstol, hiss etc.) tillgänglig för en person med begränsad rörlighet eller speciella kostuppgifter vid intolerans av vissa ämnen (i fall där mat har beställts utöver boende).
Vid försäljning av paketresor och relaterade tjänster överför vi dina uppgifter till researrangören som i sin tur överför uppgifterna till de specifika leverantörerna av passagerartransporttjänsten eller boendetjänsten eller relaterade tjänster.
Vid tillhandahållande av persontransporter är Caria Holidays inte ansvarig för behandlingen av de uppgifter som ges direkt till researrangören.
Vi kräver att researrangörer behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Varje part som är involverad i tillhandahållandet av resetjänsten får endast använda personuppgifter för att fullgöra avtalet.

3.1.4. Behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande och förmedling av konferenstjänster
I samband med tillhandahållandet av konferenstjänster behandlar vi personuppgifter, framför allt för fullgörande av konferenstjänstavtalet, t.ex. registrerar vi deltagare och utfärdar fakturor (namn, personnummer, födelsedatum, telefon, e-post, adress), organiserar översättningstjänster, organiserar fotograf-och operatörstjänster (fotografier), organiserar och redigerar videosändningar, organiserar skapande och distribution av memorabilia och publikationer (inkl. (information om allergier och specialkost, som utgör personuppgifter av en särskild typ). I samband med organisering av kultur-och fritidsprogram behandlar vi även personuppgifter som krävs för att organisera dessa (namn, tid för programmet, personens preferenser avseende olika program), organisering av boendet (för inkvarteringstjänster se avsnitt 3.1.1) och organisering av transport mellan inkvarteringsanläggningarna och konferensens plats (personers namn, tid för transport, plats för boende och konferens). Listan över personuppgifter kan variera beroende på krav som fastställts i olika länder.

Vid tillhandahållande av konferenstjänster är Caria Holidays inte ansvarig för behandlingen av de uppgifter som ges direkt till tjänsteleverantören.
Vi kräver att våra tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Varje part som är involverad i tillhandahållandet av konferenstjänsten får endast använda personuppgifter för att fullgöra avtalet.

3.1.5. Behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande och förmedling av guide, guide / tolk och tour manager-tjänster
För att tillhandahålla guide -, guide - /tolk-och tour manager-tjänster behöver vi från dig sådana personuppgifter som ditt namn, personlig identifieringskod, tidpunkten för tillhandahållandet av tjänsten, språkparet och destinationer som du kommer att besöka. Vid tillhandahållande av resechefstjänster kan information om personuppgifter av en särskild typ lämnas ut (t.ex. behovet av rullstol vid begränsad rörlighet, uppgifter om barn och personer som följer med dem). Beroende på destination och destinationsland kan dina personuppgifter behöva överföras till en respektive myndighet i destinationen eller destinationslandet, där så krävs.
Om du har köpt guide, guide / tolk och tour manager service medling service från oss, överför vi uppgifterna vanligtvis till grossisten av guide, guide/tolk och tour manager services (inkl. aggregatorer och konsoliderare) som i sin tur överför data till en leverantör av den specifika tjänsten.
Vi kräver att våra tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Varje person som är involverad i att tillhandahålla guide, guide/tolk och tour manager-tjänster får använda personuppgifter endast för att fullgöra kontraktet.

3.1.6. Tillhandahållande och medling av visumansökningstjänsten
För att kunna tillhandahålla visumansökningstjänsten behöver vi från dig sådana personuppgifter som ditt namn, personlig identifieringskod, uppgifter om ditt Giltiga resedokument, destinationslandet, visumets föredragna giltighetstid, anledningen till att du besöker destinationslandet och andra obligatoriska uppgifter som begärs av det land du vill besöka.
Vi kräver att våra tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Varje part som är involverad i tillhandahållandet av tjänsten får endast använda personuppgifter för att fullgöra avtalet.

3.1.7. Medling av en reserelaterad försäkringstjänst
För att tillhandahålla en reserelaterad försäkringsförmedlingstjänst behöver vi sådana personuppgifter som ditt namn, personlig identifikationskod, bostadsort, e-postadress och telefonnummer. Under fullgörandet av ett respektive avtal kan vi också få information om din eller din familjemedlems sjukdom (försäkrad händelse, reseavbrottsförsäkring), olycks-och sjukvårdskostnader samt personuppgifter som lämnas ut på grund av andra oförutsebara försäkrade händelser.

Vi överför personuppgifterna till den försäkringsgivare som vi behöver för att behandla personuppgifter i enlighet med GDPR.

3.1.8. Tillhandahållande eller förmedling av ett transportmedel
För att tillhandahålla eller förmedla en transportuthyrningstjänst behöver vi från dig sådana personuppgifter som ditt namn, personlig identifieringskod, bostadsort, kontaktuppgifter, i den utsträckning som krävs detaljerna i ett dokument som intygar rätten att köra ett fordon i respektive kategori, kreditkortsuppgifter etc. Under genomförandet av kontraktet kan vi bland annat lära oss information om dina preferenser när du väljer kariesbilar, namnen på de personer som reser i bilen, tider och rutter för åkattraktionerna. Vi vill påpeka att de saker som du glömmer i bilen också kan innehålla information om dig och i det avseendet är Caria Holidays inte ansvarig för att använda uppgifterna.
Vid tillhandahållande eller förmedling av ett transportmedelsuthyrningstjänst överför vi de inlämnade personuppgifterna till leverantören av det specifika transportmedelshyrningstjänsten och kräver att tjänsteleverantören följer GDPR vid behandling av personuppgifter. Caria Holidays ansvarar inte för hanteringen av uppgifter som du lämnar till leverantören av transportmedelsuthyrningstjänsten på plats.
Om du har köpt förmedlingstjänsten för förmedling av transportmedel från oss överför vi de uppgifter som krävs för att boka tjänsten vanligtvis till medlaren för uthyrningstjänsten och de överför i sin tur de insamlade uppgifterna till leverantören av den specifika tjänsten.

3.1.9. Behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållande och förmedling av kredit
För att ge dig tjänsten för tillhandahållande och förmedling av kredit behöver vi följande personuppgifter från dig: förnamn och efternamn, personlig identifikationskod, bostadsort, kontaktuppgifter, personbeteckning, uppgifter om arbetsplatsen. Beviljande och förmedling av kredit föregås av en bedömning av din kreditvärdighet och betalningsbeteende. I samband med detta behöver vi sådan information och information om dina intäkter och kostnader samt hur väl du har fullgjort DINA skyldigheter hittills. Det kan hända att vi också behöver andra uppgifter för att bedöma din kreditvärdighet; i ett sådant fall frågar vi dem dessutom (t.ex. om inkomsten inte syns via ett kontoutdrag etc.). Din kreditvärdighetsbedömning kan ske på ett automatiserat sätt. Om du inte samtycker till det kan du be en auktoriserad anställd hos Caria Holidays att granska beslutet. Om du lämnar information om dina utgifter i form av ett kontoutdrag kan vi också lära oss personuppgifter som kännetecknar dina vanor. Behandlingen av sådana uppgifter är endast begränsad till att se och lagra dem, såvida inte innehållet ger information om solvens. Om du skickar in ditt kontoutdrag som ett allmänt uttalande, inte ett grupperat uttalande, kommer vi att säkerställa sekretessen för eventuell information om ditt privatliv, vilket avslöjas av uttalandet.

Om du använder en kreditförmedlingstjänst skickar vi respektive data till en kreditpartner som är gemensamt ansvarig för dina personuppgifter. Vid förmedling av tjänsten kräver vi att den faktiska leverantören av tjänsten behandlar personuppgifterna i enlighet med GDPR. Varje part som är involverad i tillhandahållandet av tjänsten får endast använda personuppgifter för att fullgöra avtalet.

3.1.10. Behandling av personuppgifter vid lojalitetskort 
Lojalitetskort är ett kundrabattsystem skapat av Caria Holidays, vilket gör det möjligt för lojala kunder att få olika resetjänster till rabatterade priser, gratis eller bekvämare än personer som inte har sådana kort. Vi ber om olika personuppgifter från dig för att utfärda och möjliggöra användning av korten. Framför allt behöver vi dina personuppgifter såsom namn, personnummer, bostadsort, telefonnummer och e-postadress. När du använder kortet kan vi samla in uppgifter om dina resor och resevanor genom vilka du samlar in vissa rabatter (bonuspoäng) som du kan realisera i enlighet med användarvillkoren för respektive kort. Kortens mervärde är rabatter i våra partnerföretag. Vid köp hos våra partnerföretag samlas dina uppgifter In och behandlas av partnerna i samband med dessa köp. Vi vill betona att genom att presentera rabattkortet för ett partnerföretag lämnar du dina personuppgifter till respektive företag via identifiering och att verksamheten i sig är personuppgiftsansvarig för att behandla sådana personuppgifter. Vi samlar in sådana uppgifter, framför allt för att identifiera dina köpvanor för att erbjuda dig till försäljning sådana varor och tjänster som du förmodligen kan vara intresserad av och för att ge dig rabatter hos de partners som du kan vara intresserad av att göra ett köp hos. Dina personuppgifter används också av olika statistiska skäl, framför allt för att identifiera försäljningsandelar och avkastningsgrad för varor och tjänster etc. På detta sätt kan vi bestämma vilket partnerföretag som är värt att samarbeta med och vilket inte. Alla ovanstående personuppgifter som samlas in på ovan nämnda sätt lagras och behandlas av en gemensamt ansvarig eller auktoriserad processor som ger oss en respektive informationsteknologilösning. Vi kräver att gemensamt ansvariga och auktoriserade personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Varje part som är involverad i tillhandahållandet av tjänsten får endast använda personuppgifter för att fullgöra avtalet.

3.1.11. Skicka de bästa reseerbjudandena och påminnelserna
Vi skickar dig de bästa reseerbjudandena och påminnelserna via e-post (t.ex. uppföljningsförsäljning, gratulationer, inbjudningar och andra liknande erbjudanden) endast med ditt samtycke till en tidigare bekräftad e-postadress. Du kan återkalla samtycket när som helst genom att klicka på länken avsluta prenumerationen i sidfoten eller genom att skriva till info@cariaholidays.co.uk
Vi skickar dig också informativa e-postmeddelanden när du har gjort det första köpet från oss, skaffat dig vårt lojala kundkort eller din arbetsgivare har utsett dig till ditt företags auktoriserade person. Dessa meddelanden är bekräftande, så du vet att du har prenumererat hos oss. När det gäller andra informativa brev skickar vi också meddelanden om bonuspoäng och utgången av ditt lojala kundkort.
I samband med tillhandahållandet av tjänsten har vi rätt att skicka ett feedbackmeddelande till dig när du har köpt från oss eller begärt ett erbjudande om en tjänst. Vi skickar feedback e-postmeddelanden bara för att identifiera flaskhalsar och ge den bästa servicen. Om det är en naturkatastrof eller en nödsituation kan vi också kontakta dig för att se till att du mår bra och se om vi kan hjälpa dig.

3.2. Våra onlinemiljöer www.cariaholidays.co.uk olika sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, Twitter) samt många andra liknande miljöer samlar in viss information automatiskt och registrerar den i loggfiler. Informationen kan innehålla IP-adress, region eller allmän plats där din dator eller annan enhet är ansluten till Internet, vilken typ av webbläsare som används, operativsystemet och annan användning Caria Holidays använder informationen för att göra sina online-miljöer bättre, enklare och mer användarvänliga. Vi kan också använda din IP-adress för att diagnostisera problem på Caria Holidays server och för att administrera webbplatsen, analysera trender, övervaka webbplatsbesökare, också samla demografisk information mer omfattande för att bättre förstå besökarnas preferenser i våra onlinemiljöer. Våra onlinemiljöer använder cookies.

3.3. Om du har gett ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev och annonser eller om du deltar i lotterier i andra kampanjer som organiseras eller förmedlas av oss, ber vi om ditt namn och kontaktuppgifter. Vi använder denna information för att skicka information om de tjänster och varor som tillhandahålls av oss och allt annat som du kan vara intresserad av. Då och då kan vårt nyhetsbrev innehålla länkar till andra onlinemiljöer. Caria Holidays ansvarar inte för innehållet eller sekretesspolicyn i dessa miljöer. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet eller direktmeddelandena kan du avsluta prenumerationen genom att klicka på länken opt-out eller unsubscribe i slutet av nyhetsbrevet och / eller annonsen eller genom att skriva till info@cariaholidays.co.uk

3.4. Om du vill göra en beställning via vår online-miljö behöver vi dina kontaktuppgifter som ditt namn, personlig identifikationskod, födelsedatum, uppgifter om resedokumentet, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall även adressen till bosättningsorten. Denna information krävs endast för att kontakta dig angående din beställning och utförande av kontraktet som gjorts eller ska göras med dig. Vi delar dina personuppgifter med de företag som är direkt involverade i att tillhandahålla dig tjänsten. Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan. Vid tidpunkten för beställningen ber vi dig också om information om betalning för beställningen, till exempel ditt kreditkortsnummer eller bankbetalningsuppgifter. Därmed använder vi en säker online-anslutning för att skydda dina personuppgifter.

4. Tid och sätt att hålla data
4.1. Uppgifter som samlas in om dig via dina inköp sparas av Caria Holidays så länge som krävs enligt lag och fram till det datum då kraven löper ut, varefter personuppgifterna raderas. Uppgifterna lagras i en enda databas eller i flera databaser som administreras av en tredje part som är belägen i Europeiska unionen eller i en avtalsslutande stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa tredje parter har inte tillgång till uppgifterna och de använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål förutom lagring och säkerhetskopiering.

5. Tid och sätt att använda dina personuppgifter av Caria Holidays
5.1. Dina personuppgifter används främst för att ge dig en tjänst med ditt samtycke.

5.2. Dina personuppgifter används också för att uppdatera online-miljön enligt dina önskemål, intressen, behov; och för att lära känna dina önskemål och preferenser bättre och förbättra aspekterna av tillhandahållandet av tjänsterna i Caria Holidays online-miljöer.

5.3. Om du har godkänt att få nyhetsbrev, specialannonser, direktmeddelanden etc., från oss skickar vi dig den begärda informationen. Du kan välja bort sådana e-postmeddelanden (se avsnitt 3.3).

5.4. Dina personuppgifter delas med de tjänsteleverantörer vars tjänst är nödvändig för att fullgöra de ingångna avtalen och tillhandahålla Tjänsterna.

5.5. Vi kan också dela dina personuppgifter vi är ett sådant behov som härrör från utredning av brott, efterlevnad av rättsliga krav, uppfyllande av dina vitala behov eller en handling relaterad till försäljning, köp, Fusion, omorganisation, finansiering, likvidation, likvidation eller liknande affärsrelaterad handling. I sådana fall vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att tillräckligt skydda dina personuppgifter.

5.6. Vid insamling av information som är nödvändig för att delta i lotterier och andra liknande ansträngningar används de erhållna kontaktuppgifterna för att kontakta dig vid en vinst. Om priset har lagts upp av en annan avtalspartner skickas dina kontaktuppgifter till partnern så att partnern kan kontakta vinnaren. Förutsättningen för att delta i ett sådant prisspel inkluderar som regel att ge samtycke till användningen av dina kontaktuppgifter för andra ändamål; därför ber vi dig att noggrant läsa villkoren för prisspelet innan du samtycker till att delta.

6. Överföring av personuppgifter utanför EU eller motsvarande regioner
6.1. Caria Holidays ligger i Republiken Estland, som är en medlemsstat i Europeiska unionen. De personuppgifter som vi samlar in behandlas huvudsakligen i Republiken Estland samt på tredje parts juridiska adresser. Om uppgifter måste överföras utanför Europeiska unionen eller motsvarande territorier under tillhandahållandet av en tjänst för att fullgöra avtalet, kräver artikel 45 i GDPR att skyddsnivån för personuppgifterna är minst densamma som inom EU: s territorium. Detta är för att informera dig om att vårt företag inte har några andra rättsliga medel förutom avtalsmässiga för att ge en sådan garanti, vilket innebär att vi kan få bekräftelser om tillräckligheten för respektive skyddsnivå från de företag som det är möjligt att ingå avtal och förhandla om avtalsvillkor samt att ålägga sådana företag att garantera respektive skyddsnivå själva, men vi kan inte på något sätt garantera tillräckligheten eller GDPR-efterlevnaden av sådan åtgärd.

6.2. Om vi emellertid inte kan nå en överenskommelse med respektive tjänsteleverantör om att skyddsnivån för personuppgifter överensstämmer med kraven i GDPR, varnar vi dig för att skyddsnivån för personuppgifter i respektive destinationsland inte är på samma goda nivå som GDPR och förklarar att vi inte har några medel för att på något sätt garantera en hög skyddsnivå för personuppgifter om destinationslandet. Om du fortfarande vill få en tjänst på en sådan destination, intygar du genom att köpa resan att vi har rätt att överföra dina personuppgifter till ett sådant destinationsland.

6.3. Vi skickar aldrig till en tjänsteleverantör utanför EU mer personuppgifter än vad som krävs för att godkänna tjänsten eller mer än vad du skulle behöva lämna till dem om du beställde samma tjänst direkt från dem, dvs. utan att använda våra tjänster.

7. Den registrerades rättigheter
7.1. Sekretessmeddelandet är avsett att informera dig om vilken information Caria Holidays samlar in om dig och hur den används. Om du har frågor om dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post info@cariaholidays.co.uk

7.2. Om du vill veta om Caria Holidays behandlar dina personuppgifter eller om du vill få tillgång till dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post info@cariaholidays.co.uk
För ytterligare information om den registrerades rättigheter, se här.

8. Säkerhet för dina data
8.1. För att skydda personuppgifter och information som möjliggör identifiering, som du anger i vår online-miljö, använder vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar regelbundet våra skyddstekniker. Våra onlinenätverk är skyddade av brandväggar och intrångsdetekteringsprogram. Tillgång till dina personuppgifter är endast tillgänglig för de anställda som behöver dem för att tillhandahålla den överenskomna tjänsten eller på annan rättslig grund.

8.2. Vi vidtar tillräckliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vår verksamhet omfattas av relevant informationssäkerhetslagstiftning, men vi vill påpeka att ingen webbplats eller Databas är helt säker eller hackningssäker. Skydda dig själv och hjälp oss att förhindra datorbrott genom att skydda och hålla dina lösenord mycket noggrant. Vår online-miljö använder inte spionprogram. Om du misstänker att ditt konto har hackats, kontakta oss omedelbart.

8.3. Caria Holidays utbildar sin personal för att uppnå en högre medvetenhet om vikten och behovet av skydd av personuppgifter. Vårt engagemang manifesteras också i interna regler som innehåller bestämmelser om dataskydd.

9. Ändring och revidering av sekretessmeddelandet
9.1. Som alla organisationer förändras Caria Holidays också i tid och rum, vilket innebär att förmodligen sekretessmeddelandet måste ändras och revideras vid en tidpunkt i framtiden. Av denna anledning förbehåller vi oss rätten att ändra och revidera sekretessmeddelandet när som helst utan att informera dig om det. Vi publicerar ändringarna på webbplatsen för Caria Holidays integritetsmeddelande. Vi kan informera dig via e-post om eventuella större ändringar i sekretessmeddelandet, men det säkraste valet skulle vara att regelbundet besöka webbplatsen för sekretessmeddelande för att läsa de uppdaterade och effektiva villkoren (https://www.cariaholidays.co.uk)

10. Sekretessmeddelande För Anställda
10.1. Sekretessmeddelandet för anställda är ett separat dokument som endast är tillgängligt för Caria Holidays personal.

11. Frågor, klagomål
11.1. Om dina personuppgifter har ändrats, informera oss om det. Om du har ytterligare frågor om dina personuppgifter, kontakta oss. Vi kommer att svara inom den tid som föreskrivs i lag. Var samtidigt beredd på att vi kan ställa mer detaljerad information från dig för att identifiera dig innan du svarar på frågorna. För att säkerställa att de avtal som ligger till grund för behandling av personuppgifter i tillräcklig utsträckning säkerställer de registrerades rättigheter förbehåller vi oss rätten att kräva att ett dokument som intygar den registrerades rätt till representation, som lämnas in under fullgörandet av det rättsliga förhållandet mellan parterna eller därefter (bland annat i samband med databehandling), och som upprättas utanför vår resebyrå, bestyrks av en notarie eller bestyrks på ett likvärdigt sätt. Vi måste vara säkra på att den registrerade samtycker till att skicka information och informationen överförs endast till rätt person eller organisation. I de flesta jakter korrigerar eller tar vi bort eventuella felaktigheter som du har upptäckt. I vissa fall kan vi helt eller delvis vägra att bevilja din begäran om lagen tillåter det eller kräver det.

Call Now